Zelo smo veseli, da ste pokazali zanimanje za našo spletno stran Sporter.si. Uporaba spletne strani je možna povsem brez navedbe osebnih podatkov. Osebne podatke potrebujemo samo pri uporabi kontaktnega obrazca spletne strani.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z posebne uredbe o varstvu podatkov, ki veljajo za Mobile2ds. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje obvestiti širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o pravicah, do katerih so upravičeni.

Mobile2ds je kot upravljavec strani izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najpopolnejše zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek te spletne strani. Vendar imajo lahko internetni prenosi podatkov načeloma varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita morda ni zagotovljena. Iz tega razloga lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svobodno prenese osebne podatke na nas z alternativnimi sredstvi, npr. po telefonu.

1. Definicije

Izjava o varstvu podatkov Mobile2ds temelji na izrazih, ki jih je evropski zakonodajalec uporabil za sprejetje Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva širši javnosti, pa tudi našim strankam in poslovnim partnerjem. Da bi to zagotovili, bi radi najprej pojasnili uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov med drugim uporabljamo naslednje izraze:

 • a)    Osebni podatki

  Osebni podatki pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (»posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«). Določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetske, mentalne, ekonomske, kulturne ali socialne identitete te fizične osebe.

 • b) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

 • c)    Obdelava

  Obdelava je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na nizih osebnih podatkov, ne glede na to, ali se uporabljajo avtomatizirana sredstva, kot so zbiranje, snemanje, organiziranje, strukturiranje, shranjevanje, prilagoditev ali sprememba, priklic, posvetovanje , uporaba, razkritje s prenosom, širjenje ali drugačno dajanje na voljo, poravnava ali kombinacija, omejitev, izbris ali uničenje.

 • d)    Omejitev obdelave

  Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti.

 • e)    Profiliranje

  Profiliranje pomeni kakršno koli obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ovrednotenje določenih osebnih vidikov v zvezi s fizično osebo, zlasti za analizo ali napoved vidikov v zvezi z delovno uspešnostjo te fizične osebe, ekonomskim položajem, zdravjem , osebne preference, interesi, zanesljivost, vedenje, lokacija ali gibanje.

 • f)     Psevdonimizacija

  Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije hranijo ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepe za zagotovitev, da osebni podatki niso pripisani določeni ali določljivi fizični osebi.

 • g)    Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo

  Upravljavec ali upravljavec, odgovoren za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov; kadar namene in sredstva takšne obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, lahko upravljavca ali posebna merila za njegovo imenovanje določi pravo Unije ali pravo države članice.

 • h)    Procesor

  Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 • i)      Prejemnik

  Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, kateremu so osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določene preiskave v skladu s pravom Unije ali držav članic, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov je v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov glede na namene obdelave.

 • j)      Tretja oseba

  Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

 • k)    Soglasje

  Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka prostovoljno dana, specifična, informirana in nedvoumna navedba želja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero ta z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njega ali njo.

2. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), drugih zakonov o varstvu podatkov, ki veljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb v zvezi z varstvom podatkov je:

Mobile2ds

Bukovzlak 79

3221 Teharje

Slovenija

Spletna stran: https://sporter.si

3. Piškotki

Spletna stran Sporter.si uporablja piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo v računalniški sistem prek internetnega brskalnika.

Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz niza znakov, prek katerega je mogoče internetne strani in strežnike dodeliti določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo posamezni brskalnik subjekta podatkov od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen internetni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati z enoličnim ID-jem piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko Mobile2ds uporabnikom te spletne strani zagotovi uporabniku prijaznejše storitve, ki ne bi bile mogoče brez nastavitve piškotkov.

S pomočjo piškotka lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo glede na uporabnika. Piškotki nam omogočajo, kot je bilo že omenjeno, da prepoznamo uporabnike našega spletnega mesta. Namen tega priznanja je uporabnikom olajšati uporabo naše spletne strani. Uporabnik spletne strani, ki uporablja piškotke, npr. ob vsakem dostopu do spletne strani ni treba vnesti podatkov o dostopu, ker le-te prevzame spletna stran, piškotek pa se tako shrani v računalniški sistem uporabnika. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si preko piškotka zapomni artikle, ki jih je kupec oddal v virtualni nakupovalni voziček.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno nastavitvijo uporabljenega internetnega brskalnika in lahko tako trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke kadarkoli izbrišete prek internetnega brskalnika ali druge programske opreme. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, vse funkcije našega spletnega mesta morda ne bodo v celoti uporabne.

neminalni pregon v primeru kibernetskega napada. Zato Mobile2ds statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije, da bi povečali zaščito podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter zagotovili optimalno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki dnevniških datotek strežnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

4. Možnost stika preko spletne strani

Spletna stran vsebuje obrazec za kontakt, ki omogoča hiter elektronski stik z našim podjetjem, kot tudi neposredno komunikacijo z nami. Ti osebni podatki se ne prenašajo tretjim osebam.

5. Rutinsko brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena shranjevanja, ali kolikor to dovoljuje evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalci v zakonih ali predpisih, ki jih za upravljavca.

Če namen shranjevanja ni uporaben ali če poteče obdobje shranjevanja, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 • a) Pravica do potrditve

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu ga podeli evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • b) Pravica dostopa

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima s strani evropskega zakonodajalca pravico, da od upravljavca kadar koli pridobi brezplačne informacije o svojih shranjenih osebnih podatkih in kopijo teh informacij. Poleg tega evropske direktive in uredbe posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogočajo dostop do naslednjih informacij:

  • namene obdelave;
  • kategorije zadevnih osebnih podatkov;
  • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • če je mogoče, predvideno obdobje, za katero bodo osebni podatki shranjeni, ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice zahtevati od upravljavca popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali ugovarjati taki obdelavi;
  • obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • če osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
  • obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem, iz člena 22(1) in (4) GDPR in, vsaj v teh primerih, smiselne informacije o vključeni logiki, pa tudi o pomenu in predvidene posledice takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico do dostopa, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • c) Pravica do popravka

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu ga podeli evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja doseže popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s podajo dopolnilne izjave.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti to pravico do popravka, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • d) Pravica do izbrisa (Pravica do pozabe)

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu ga podeli evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja doseže izbris osebnih podatkov v zvezi z njim, upravljavec pa vsi so dolžni brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, če velja eden od naslednjih razlogov, če obdelava ni potrebna:

  • Osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) GDPR ali točko (a) člena 9(2) GDPR in kjer ni druga pravna podlaga za obdelavo.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(1) GDPR in za obdelavo ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi ali pa posameznik ugovarja obdelavi v skladu s členom 21(2) GDPR.
  • Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
  • Osebne podatke je treba izbrisati zaradi skladnosti s pravno obveznostjo v zakonodaji Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
  • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1) GDPR.

  Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hrani Mobile2ds, se lahko kadar koli obrne na podjetje. Zaposleni pri Mobile2ds mora nemudoma zagotoviti, da je zahteva za izbris takoj izpolnjena.

  Kadar je upravljavec javno objavil osebne podatke in je v skladu s členom 17(1) dolžan izbrisati osebne podatke, upravljavec ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, za obveščanje drugih upravljavcev, ki obdelujejo osebne podatke, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od teh upravljavcev zahteval izbris kakršnih koli povezav do teh osebnih podatkov ali njihove kopije ali razmnoževanja, če obdelava ni potrebna. Zaposleni v Mobile2ds bodo poskrbeli za potrebne ukrepe v posameznih primerih.

 • e) Pravica do omejitve obdelave

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo podeli evropski zakonodajalec, da od upravljavca zahteva omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov za obdobje, ki omogoča upravljavcu, da preveri točnost osebnih podatkov.
  • Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
  • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21(1) GDPR, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani Mobile2ds, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Uslužbenec Mobile2ds bo poskrbel za omejitev obdelave.

 • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo podeli evropski zakonodajalec, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki so bili posredovani upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. On ali ona ima pravico posredovati te podatke drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, kateremu so bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) GDPR ali točka (a) člena 9(2) GDPR ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1) GDPR in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, podeljenih upravljavcu.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) GDPR pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in kadar tako ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih.

  Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli obrne na podjetje Mobile2ds.

 • g) Pravica do ugovora

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu ga podeli evropski zakonodajalec, da na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1) GDPR. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

  Mobile2ds ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da na podlagi razlogov v zvezi z njegovim posebnim položajem ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim s strani Mobile2ds za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali za statistične namene v skladu z 1. odstavek 89. člena GDPR, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

 • h) Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu ga podeli evropski zakonodajalec, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali njo ali podobno pomembno vpliva nanj, dokler ker odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov ali (2) ni dovoljena s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca, in ki določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) ne temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo Mobile2ds izvedel primerno ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vsaj pravico do človeškega posredovanja s strani upravljavca, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranim individualnim odločanjem, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega v Mobile2ds.

 • i) Pravica do preklica soglasja za varstvo podatkov

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu jo podeli evropski zakonodajalec, da kadar koli prekliče svoje soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti pravico do preklica soglasja, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega v Mobile2ds.

7. Določbe o varstvu podatkov o aplikaciji in uporabi Facebook

Na tem spletnem mestu ima upravljavec integrirane komponente podjetja Facebook. Facebook je družabno omrežje.

Socialno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali omogoča internetni skupnosti posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Facebook omogoča uporabnikom socialnih omrežij, da vključijo ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in mreženje prek prošenj za prijateljstvo.

Operativna družba Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene države. Če oseba živi zunaj Združenih držav ali Kanade, je upravljavec Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim priklicem ene od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in v katero je integrirana Facebook komponenta (Facebook vtičniki), spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se samodejno pozove, da prenese prikaz ustrezne komponente Facebook s Facebooka prek komponente Facebook. Do pregleda vseh Facebookovih vtičnikov lahko dostopate na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med potekom tega tehničnega postopka je Facebook obveščen o tem, katero specifično podstran našega spletnega mesta so obiskali podatki s predmet.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Facebooku, Facebook ob vsakem klicu na naše spletno mesto s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – in med celotnim trajanjem njegovega bivanja na našem spletnem mestu – zazna, katero specifično podstran naše spletne strani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te informacije se zbirajo prek komponente Facebook in so povezane z ustreznim Facebook računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od gumbov Facebook, integriranih v našo spletno stran, npr. gumb »Všeč mi je« ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odda komentar, potem Facebook te informacije poveže z osebnim uporabniškim računom Facebook posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Facebook prek komponente Facebook vedno prejme informacije o obisku našega spletnega mesta s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadar koli je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen na Facebooku v času klica na naše spletno mesto. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne komponento Facebook ali ne. Če takšen prenos informacij Facebooku ni zaželen za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko to prepreči tako, da se odjavi iz svojega Facebook računa, preden se izvede klic na naše spletno mesto.

Smernice za varstvo podatkov, ki jih je objavil Facebook in so na voljo na https://facebook.com/about/privacy/, zagotavljajo informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Poleg tega je tam razloženo, katere nastavitvene možnosti ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo odpravo prenosa podatkov na Facebook. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko te aplikacije uporablja za odpravo prenosa podatkov na Facebook.

8. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Google AdSense

Na tej spletni strani je upravljavec integriral Google AdSense. Google AdSense je spletna storitev, ki omogoča oglaševanje na spletnih mestih tretjih oseb. Google AdSense temelji na algoritmu, ki izbere oglase, prikazane na spletnih mestih tretjih oseb, da se ujemajo z vsebino ustreznega spletnega mesta tretjih oseb. Google AdSense omogoča interesno ciljanje internetnega uporabnika, ki se izvaja z generiranjem individualnih uporabniških profilov.

Operativno podjetje Googlove komponente AdSense je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Namen Googlove komponente AdSense je integracija oglasov na naše spletno mesto. Google AdSense namesti piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Opredelitev piškotkov je pojasnjena zgoraj. Z nastavitvijo piškotka je Alphabet Inc. omogočena analiza uporabe naše spletne strani. Z vsakim priklicem ene od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in v katero je integrirana komponenta Google AdSense, bo spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno posredoval podatke prek Komponenta Google AdSense za namene spletnega oglaševanja in poravnave provizij podjetju Alphabet Inc. Med tem tehničnim postopkom podjetje Alphabet Inc. pridobi osebne podatke, kot je IP naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki služi podjetju Alphabet. Inc., med drugim za razumevanje izvora obiskovalcev in klikov ter posledično ustvarjanje poravnav provizij.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko, kot je navedeno zgoraj, kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno zavrne nastavitev piškotkov. Takšna prilagoditev uporabljenega internetnega brskalnika bi tudi preprečila Alphabet Inc., da bi nastavil piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega se lahko piškotki, ki jih Alphabet Inc. že uporablja, kadar koli izbrišejo s spletnim brskalnikom ali drugimi programi.

Poleg tega Google AdSense uporablja tudi tako imenovane sledilne slikovne pike. Sledilni piksel je miniaturna grafika, ki je vdelana v spletne strani, da omogoči snemanje dnevniške datoteke in analizo dnevniške datoteke, prek katere se lahko izvede statistična analiza. Na podlagi vdelanih sledilnih slikovnih pik lahko Alphabet Inc. ugotovi, ali in kdaj je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odprl spletno mesto in katere povezave je kliknil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Slikovne pike za sledenje med drugim služijo analizi toka obiskovalcev na spletni strani.

Prek Google AdSense se osebni podatki in informacije – ki vključujejo tudi naslov IP in so potrebni za zbiranje in obračunavanje prikazanih oglasov – posredujejo podjetju Alphabet Inc. v Združenih državah Amerike. Ti osebni podatki bodo shranjeni in obdelani v Združenih državah Amerike. Alphabet Inc. lahko zbrane osebne podatke prek tega tehničnega postopka razkrije tretjim osebam.

Google AdSense je dodatno razložen na naslednji povezavi https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

9. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Na tej spletni strani je upravljavec integriral komponento Google Analytics (s funkcijo anonimiziranja). Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje, zbiranje in analiza podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o spletni strani, s katere je oseba prišla (t.i. referer), katere podstrani je obiskala ali kako pogosto in koliko časa je bila podstran ogledovana. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletnega mesta in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Upravljavec komponente Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Za spletno analitiko preko Google Analytics upravljavec uporablja aplikacijo "_gat. _anonymizeIp". S to aplikacijo Google skrajša naslov IP internetne povezave posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in ga anonimizira pri dostopu do naših spletnih mest iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati promet na naši spletni strani. Google uporablja zbrane podatke in informacije, med drugim za ocenjevanje uporabe naše spletne strani in za zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih straneh, ter za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z uporabo naše spletne strani za nas.

Google Analytics namesti piškotek v sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Opredelitev piškotkov je pojasnjena zgoraj. Z nastavitvijo piškotka je Googlu omogočena analiza uporabe naše spletne strani. Z vsakim priklicem ene od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in v katero je integrirana komponenta Google Analytics, bo spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno posredoval podatke prek Komponenta Google Analytics za namene spletnega oglaševanja in obračunavanja provizij Googlu. Med potekom tega tehničnega postopka podjetje Google pridobi osebne informacije, kot je naslov IP posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki Googlu med drugim služijo za razumevanje izvora obiskovalcev in klikov ter posledično ustvarjanje poravnav provizij.< /p>

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, s katere je bil opravljen dostop, in pogostost obiskov našega spletnega mesta s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Z vsakim obiskom našega spletnega mesta bodo taki osebni podatki, vključno z naslovom IP internetnega dostopa, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovani Googlu v Združenih državah Amerike. Google te osebne podatke hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko, kot je navedeno zgoraj, kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani z ustrezno prilagoditvijo uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno zavrne nastavitev piškotkov. Takšna prilagoditev uporabljenega internetnega brskalnika bi tudi preprečila storitvi Google Analytics nastavitev piškotka v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega se lahko piškotki, ki jih Google Analytics že uporablja, kadar koli izbrišejo s spletnim brskalnikom ali drugimi programi.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost ugovora zoper zbirko podatkov, ki jih ustvari Google Analytics, ki so povezani z uporabo tega spletnega mesta, kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla in možnost, da izključiti vse take. V ta namen mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prenesti dodatek za brskalnik pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout in ga namestiti. Ta dodatek brskalniku sporoča storitvi Google Analytics prek JavaScripta, da se podatki in informacije o obiskih spletnih strani ne smejo prenašati v storitev Google Analytics. Namestitev dodatkov za brskalnik Google obravnava kot ugovor. Če je sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pozneje izbrisan, formatiran ali na novo nameščen, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, znova namestiti dodatke za brskalnik, da onemogoči Google Analytics. Če je dodatek za brskalnik odstranil posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali katera koli druga oseba, ki jo je mogoče pripisati njegovi pristojnosti, ali je bil onemogočen, je mogoče izvesti ponovno namestitev ali ponovno aktivacijo dodatkov za brskalnik.

Nadaljnje informacije in veljavne Googlove določbe o varstvu podatkov lahko najdete na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ in na http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analitika je dodatno razložena na naslednji povezavi https://www.google.com/analytics/.

10. Določbe o varstvu podatkov o aplikaciji in uporabi Instagrama

Na tej spletni strani ima krmilnik integrirane komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki jo lahko označimo kot avdiovizualno platformo, ki uporabnikom omogoča skupno rabo fotografij in videoposnetkov ter razširjanje takšnih podatkov v drugih družbenih omrežjih.

Družba, ki upravlja storitve, ki jih ponuja Instagram, je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

Z vsakim priklicem ene od posameznih strani te spletne strani, ki jo upravlja upravljavec in na kateri je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki je samodejno pozvan k prenosu prikaza ustrezne Instagram komponente Instagrama. Med potekom tega tehničnega postopka Instagram izve, katero specifično podstran našega spletnega mesta je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Instagramu, Instagram ob vsakem klicu na naše spletno mesto s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – in med celotnim trajanjem njegovega bivanja na našem spletnem mestu – zazna, katera posebna podstran naše spletne strani je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Te informacije se zbirajo prek komponente Instagram in so povezane z ustreznim Instagram računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne enega od Instagramovih gumbov, ki so integrirani na našem spletnem mestu, Instagram te podatke poveže z osebnim uporabniškim računom Instagram posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in shrani osebne podatke.

Instagram prek komponente Instagram prejme informacije, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, pod pogojem, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času klica na naše spletno mesto prijavljen v Instagram. To se zgodi ne glede na to, ali oseba klikne gumb Instagram ali ne. Če takšen prenos informacij na Instagram ni zaželen za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko to prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa Instagram, preden se izvede klic na naše spletno mesto.

Nadaljnje informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov Instagrama so na voljo na https://help.instagram.com/155833707900388 in https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. Pravna podlaga za obdelavo

Čl. 6(1) lit. GDPR služi kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je na primer, ko so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali zagotavljanje katere koli druge storitve, je obdelava na podlagi člena 6(1) lit. b GDPR. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru povpraševanja v zvezi z našimi izdelki ali storitvami. Ali za naše podjetje velja zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na čl. 6(1) lit. c GDPR. V redkih primerih je lahko obdelava osebnih podatkov potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. To bi se na primer zgodilo, če bi bil obiskovalec poškodovan v našem podjetju in bi morali njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge bistvene podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi obdelava temeljila na čl. 6(1) lit. d GDPR. Končno bi postopki obdelave lahko temeljili na členu 6(1) lit.f GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, če je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje naše podjetje ali tretja oseba, razen če so takšni interesi prevladajo nad interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dopustni, ker jih je evropski zakonodajalec posebej omenil. Menil je, da se lahko domneva zakoniti interes, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca (uvodna izjava 47, stavek 2 GDPR).

12. Legitimni interesi, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6(1) lit.f GDPR je naš zakoniti interes, da svoje poslovanje opravljamo v korist vseh naših zaposlenih in delničarjev.

12. Obdobje, za katero bodo osebni podatki shranjeni

Merilo, ki se uporablja za določitev obdobja shranjevanja osebnih podatkov, je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po preteku tega roka je ali ustrezni podatki se rutinsko brišejo, dokler niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali začetek pogodbe.

14. Zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonske ali pogodbene zahteve; Zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zagotovi osebne podatke; morebitne posledice, če takih podatkov ne zagotovite

Pojasnjujemo, da posredovanje osebnih podatkov delno zahteva zakon (npr. davčni predpisi) ali pa je lahko tudi posledica pogodbenih določil (npr. podatki o pogodbenem partnerju). Včasih bo morda treba skleniti pogodbo, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njim podpiše pogodbo. Neposredovanje osebnih podatkov bi imelo za posledico, da pogodbe s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bi bilo mogoče skleniti. Preden posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, mora stopiti v stik s katerim koli zaposlenim. Zaposleni posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pojasni, ali je posredovanje osebnih podatkov zahtevano z zakonom ali pogodbo oziroma je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledice neposredovanja osebnih podatkov. podatke.

15. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.